Background Masky Left Background Masky Right

Optochtreglement

Klik hier om het optocht reglement te downloaden (PDF)

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

1.1 De deelnemers vrijwaren de Carnavalsvereniging Het Masker door de ondertekening van het inschrijfformulier, tegen elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook ter zake van door deelnemers c.q. hun medegevoerde materiaal ,toegebrachte schade,aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep,de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders, overheid etc.

1.2. Door Carnavalsvereniging Het Masker wordt voor alle motorrijtuigen, categorie wagens, een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. De door Het Masker afgesloten verzekering geldt 1 dag voor de optocht en eindigdt 1 dag na de optocht. Er is alleen dekking als:

 • de chauffeur van een motorisch voertuig in het bezit is van een geldig rijbewijs,categorie B + E;
 • de wagen een verklaring van technische deugdelijkheid bezit, niet ouder dan 3 maanden en afgegeven door een APK-erkend garagebedrijf (geldt niet voor tractors);
 • de personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de creatie bevinden, achter een omheining staan of op een deugdelijke wijze gezekerd zijn aan de creatie. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn;
 • de chauffeur geen alcohol en of drugs heeft gebruikt.

(Op overige tijdstippen is er geen dekking. Laat dan de wagen slepen door een motorrijtuig dat verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid. Er is dan verzekeringsdekking op de WA-verzekering van het slepende voertuig)

1.3 Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen de risico's van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

Klik hier voor een toelichting op bovenstaande artikelen

INSCHRIJVING

2.1 Deelname aan de Optocht kan uitsluitend geschieden door inschrijving.

2.2 Creaties die motorisch worden voortbewogen dienen te allen tijde ingedeeld te worden in de categorie 'WAGENS'.

2.3 De inschrijving van creaties waarvan de deelnemers van buiten Zwaag komen wordt pas geaccepteerd als de optochtcommissie de creatie heeft goed gekeurd en maskerwaardig heeft bevonden. Neem hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris van de optochtcommissie.

UITVOERING CREATIE

3.1 Alle creaties dienen stevig geconstrueerd te zijn, zodat publiek en overige deelnemers geen gevaar kunnen lopen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de creatie.

3.2 Het is verplicht dat elke wagen voorzien is van een:

 • Sleeppunt (oog);
 • Sleepkabel van voldoende lengte;
 • Deugdelijke uitlaatgassen afvoer;
 • Goedgekeurde brandblusapparaat met voldoende inhoud welke direct voorhanden is.

3.3 Het is niet toegestaan om bij de voortbeweging van een creatie levende dieren te gebruiken.

3.4 De maximale breedte van de creatie bedraagt 4,5 meter.

3.5 Onderstaande afbeelding geeft een indictie van de afmetingen

OPTOCHT

4.1 Deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of de leden van de optochtcommissie, om een goede gang van zaken en veiligheid zoveel mogelijk te kunnen realiseren.

4.2 De chauffeur van een wagen dient bekwaam te zijn in en bevoegd tot het besturen van de creatie.

4.3 Creaties moeten een minimale snelheid gelijk aan een normaal looptempo aanhouden. Het opvoeren van acts in de optocht wordt gestimuleerd, maar deze mogen de voortgang niet te zeer verstoren. De afstand naar de voorganger dient circa 20 meter te zijn. Er dient voldoende afstand tussen uw creatie en het publiekaanwezig te zijn, denk ook aan de draaicirkel.

4.4 De chauffeur van een wagen dient een onbelemmerd uitzicht te hebben en goed contact te hebben met minimaal twee begeleiders die aanwijzingen kunnen geven. Bijvoorkeur dient er door de begeleiders en de chauffeur gebruik worden gemaakt van een deugdelijke communicatiemiddel. Het geluidsniveau van de muziek dient zodanig te worden afgesteld dat er communicatie tussen hen mogelijk blijft.

4.5 Het uitdelen van strooigoed/weggevertjes en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.

4.6 Wegvernielende of milieuvervuilende creaties worden uit de optocht gehaald. Beperk het gebruik van confetti, serpentines e.d. zoveel mogelijk.

4.7 Onzedelijke uitingen of uitingen die het maatschappelijk fatsoen schenden zijn niet toegestaan.

4.8 Reclame uitingen zijn in principe niet toegestaan. Uitsluitend indien voldaan wordt aan onderstaande regels is een reclame uiting geoorloofd:

 • Uitgangspunt van de reclame uiting moet zijn dat het ten goede komt aan het publiek en dat het primair doel absoluut geen commercieel belang mag zijn.
 • Alleen reclame-uitingen op strooigoed/weggevertjes en dergelijke aan het publiek zijn toegestaan, uitingen op de creatie of op de kleding zijn in elk geval niet toegestaan.
 • De reclame-uitingen zullen bescheiden moeten zijn; de reclame-uiting mag niet overheersen.
 • Alleen de naam en het logo van een bedrijf zijn toegestaan als reclame-uiting.
 • De reclame-uiting moet enig verband houden met het thema van de wagen of loopgroep.
 • Deze reclame-uitingen moeten vooraf aangemeld worden bij de secretaris van de optochtcommissie. Het bestuur zal samen met de optochtcommissie besluiten of de uiting wordt toegestaan.
 • Reclame op de sleepwagen, geluidswagen e.d. is wel toegestaan. Dit zijn immers geen deelnemers aan de optocht maar verrichten een taak t.b.v. de optochtdeelnemers en/of het publiek.
 • De reclame-uiting mag geen buitensporig afval op straat opleveren.

4.9 Het uitgegeven optochtnummer dient voorop de creatie op een goed zichtbare plaats bevestigd te zijn.

4.10 Creaties dienen de optocht volledig af te maken, de optocht mag pas na het passeren van 'De Perelaar' worden verlaten. Het niet volledig voltooien van de optocht leidt tot puntenaftrek bij de jurering.

4.11 Bij pechgevallen of potentieel gevaarlijke situaties beslist de optochtcommissie of de creatie de optocht, al dan niet gesleept, mag volbrengen. Slepen tot het eind van de optocht kan echter nooit gegarandeerd worden.

ALCOHOL & DRUGS

Het gebruik van alcohol en/of drugs tijdens de optocht wordt door Carnavalsvereniging Het Masker en de jury afgeraden. Opzichtig of hinderlijk alcohol- en/of drugsgebruik kan leiden tot puntenaftrek of zelfs tot uitsluiting van deelname. Het gebruik van alcohol en of drugs door chauffeurs is absoluut verboden (wetgeving!), hier wordt door de politie ook op gecontroleerd.

GELUID

Het geproduceerde geluid moet aanvaardbaar zijn voor toeschouwers en dient zodanig te zijn afgestemd dat andere creaties en de toeschouwers daardoor niet worden gedupeerd. Bij een onaanvaardbaar en hinderlijk geluidsniveau kan de jury besluiten om de desbetreffende creatie puntenaftrek te geven in de jurering. 

SLOTBEPALINGEN

5.1 De optochtcommissie en het bestuur van Het Masker houden zich het recht voor deelnemers, die zich niet aan het reglement houden, van deelname uit te sluiten.

5.2 Bij gebeurtenissen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Het Masker.

Deel deze pagina:     
Facebook Twitter Email